Nhà Máy Tròng Kính Hoya Lens 2

Nhà Máy Tròng Kính Hoya Lens 2

Nhà Máy Tròng Kính Hoya Lens 2

Nhà Máy Tròng Kính Hoya Lens 2

Nhà Máy Tròng Kính Hoya Lens 2
Nhà Máy Tròng Kính Hoya Lens 2
Nhà Máy Tròng Kính Hoya Lens 2

Dự án: Nhà Máy Tròng Kính Hoya Lens 2

Chủ đầu tưCông ty cổ phần Xây dựng số 1(Cofico) 

Nhà thầu: Công ty cổ phần Xây dựng số 1(Cofico) 

Hạng mục: Cung cấp nắp mương gang

Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP Quãng Ngãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Hotline tư vấn: +84 905468055