Khu đô thị bán đảo Thanh Phong

Khu đô thị bán đảo Thanh Phong

Khu đô thị bán đảo Thanh Phong

Khu đô thị bán đảo Thanh Phong

Khu đô thị bán đảo Thanh Phong
Khu đô thị bán đảo Thanh Phong
Khu đô thị bán đảo Thanh Phong

Dự án: Khu đô thị bán đảo Thanh Phong

Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà và hạ tầng Thanh Thế

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây lắp vật tư Kỹ thuật

Hạng mục: Cung cấp nắp hố ga gang và lưới chắn rác

Địa điểm: Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Công ty Lương Sơn Bạc
Hotline tư vấn: +84 905468055